Sufisme

Sufisme
Sufismen er en personlig erkjennelsesprosess som sikter mot å erfare ens egen guddommelige kilde."Den er like gammel som mennesket selv" sier den indiske sufimesteren Hazrat Inanyat Khan. 


Et av begrepene som ordet Sufi er satt i forbindelse med er det greske ordet "sophia"; som betyr visdom. Visdom er viten hentet både innenfra og utenfra.
Sufisme er i seg selv ingen religion, ikke en gang en kult med bestemt definerte læresetninger. Derfor har det ikke i noen periode i verdens historie vært én grunnlegger eller eksponent for sufismen. Sufismen har eksistert til alle tider .
 

Et annet ord som er forbundet med sufisme er det arabiske ord "saaf", som betyr renhet. Alle livets tragedier kan føres tilbake til mangel på renhet, og med renhet menes naturlighet. Fravær av renhet betyr å være fjernt fra å være naturlig. Rent vann betyr at ingen andre materialer er blandet i det; Sufisme er en prosess i å gjøre livet mer naturlig. Denne prosessen kan en kalle en religion, en filosofi, en vitenskap eller mystikk.

Pir Zia Inayat Khan - sønnesønn til Hazrat Inayat Khan, liker ikke ordet Sufisme. Han sier at ordet sufisme er en neologisme - dvs et nydannet ord, og han mener det er et dårlig konstruert ord; fordi en "isme" vanligvis henspiller på en avgrenset, lukket gruppe; en ideologi; en doktrine. Og Sufisme er ingen av disse tingene. Det er tasawwuf; en transformerende indre erfaring.

Men hva eller hvem er da en sufi? Hva er resultatet av en slik indre transformerende prosess?
Her vil du finne noen svar gitt av sufier, men husk - de er alle fragmenter av den ene virkeligheten som er det å være en sufi. Denne virkeligheten er i en stadig forandring, og vi kan også gi våre svar - etterhvert som vår egen prosess fører oss videre inn til vår egen kjerneSufisme er bare et lys kastet på din egen religion, som et lys brakt inn i et rom som inneholder alt du ønsker: Det eneste som mangler er lys.


Til spørsmålet: "Er du kristen"? "Er du muslim"? "Er du jøde"? - vil Sufiens svar være JA snarere enn NEI, fordi Sufiene ikke er i motsetningsforhold til noen religion, men sympatiserer med dem alle. I virkeligheten kan sufisme ikke kalles en religion, for den hverken foreskriver tro eller idéer for noen, fordi den tar for gitt at sjelen hos hvert enkelt individ har sine egne idéer, som passer best til den, og en tro som skifter med den enkeltes utviklingstrinn.


Kimen til sufismen antas å ha eksistert fra menneskets skapelse, for visdom er arven av alt.....

Derfor kan intet menneske sies å være sufismens grunnlegger . Den har åbenbart seg klarere og har spredt seg gjennom tidene, i takt med at verden har utviklet seg.


Er sufisme en religion?....Sufienes religion adskiller seg ikke fra alle verdens religioner .

Folk har kjempet forgjeves om navn og livsforløp for deres "frelser", og har navngitt sin religion etter frelseren, i stedet for å forenes om læren om en felles sannhet.

Denne sannhet kan spores i alle religioner, selvom noen grupper kaller andre for hedninger eller vantro . Slike personer påstår at deres hellige skrifter er de eneste riktige, og at deres steder for tilbedelse er de eneste templer for gud.


Sufisme inneholder religion, men er ikke i seg selv en religion. Sufisme er en religion, hvis man ønsker å lære religion av den. Men den er mer enn religion, fordi den er lyset, som nærer hver sjel og løfter det dødelige vesen til udødelighet.


Er sufisme mystikk? Mystikere i Islam er blitt kalt Sufier . Men sufisme, guddommelig visdom, er for alle, og er ikke begrenset til bestemte mennesker . Den har eksistert siden skapelsens første dag og vil forsette med å spre seg og eksistere inntil verdens ende. Sufisme er en mystikk, hvis man ønsker å bli veiledet av den i utfoldelse av sin sjel.


Er sufisme en skole i tenkning ? Visdom er ikke begrenset til et geografisk sted som et land eller en by, en bygning eller møtested. Sufisme kan ikke beskrives alene som en skole, hvis en med dette mener veiledning i en bestemt doktrine. Men man kan godt beskrive sufisme som en skole om tanker; i den forstand, at man får viten gjennom den, på samme måde som man i en skole får viten om særlige forhold.


Et av de begreper som ordet "Sufi" er satt i forbindelse med, er det græske ord "sophia",som betyr visdom. Visdom er en viten hentet innenfra såvel som utenfra. Sufisme er ikke alene en intuitiv viten. Liksom den heller ikke alene er viten utenfra.


Sufisme er i seg selv ingen religion, ikke en gang en kult med bestemt definerte læresetninger .